Ruhsat ve Yapı Kontrol Temel Ruhsatı

Ruhsat ve Yapı Kontrol İşlemleri Temel Ruhsatı

Ruhsat ve Yapı Kontrol İşlemleri ;

Temel Ruhsatı

Yapı denetim firması izin belgesinin noter tasdikli sureti

Bakanlıkça tasdikli bilgi formu aslı

Yapı denetim firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleşme

Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname

İdarenin açmış olduğu yapı denetim hesabına yatırılan yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksit makbuzu

Kontrol mühendisi ve yardımcı kontrol mühendisi ikametgah senedi ve gizli sicil raporu

Yapının müteahhitliğinin Mal sahibi tarafından yapılması halinde ;

Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair taahhütname

Nüfus cüzdan sureti

İkametgah senedi

Vergi levhası

Ticaret odası kaydı

Yapının Müteahhit tarafından yapılması halinde;

Nüfus cüzdan sureti

İkametgah senedi

Vergi levhası

Şirket ise imza sirküleri

Ticaret odası kaydı

Taahhütname (noterden tasdikli)

Yeni tarihli tapu veya tapu hissedar yazısı

Tüm hissedarların muvafakatı (noterden tasdikli)

Numarataj yazısı

Arsa için verilen emlak vergi beyannamesi

Cins tashihi yapılmış tapu senedi ve Emlak vergisi ilişik kesme yazısı

S.S:K İşyeri bildirgesi

Harç makbuzu

-Kalfalık Sertifikası

-Ruhsat aşamasında onaylı projenin 2 adet CD’si
RUHSAT ve YAPI KONTROL İŞLEMLERİ

Yıkım Ruhsatı

Parselde mevcut binanın yıkılması için gerekli işlemlerdir.

Yapı Ruhsat Verilmesi

Bina yapmak için gerekli izinlerin verilmesi işlemleridir.

Mimari projelere uygun olarak ;

Yapı ruhsatı

Temel üstü vizesi

Takviye ve Güçlendirme ruhsatı

Tadilat ruhsatı verilmesi işlemleridir.

Temdit ruhsatı

Onarım ve İskele Belgesi Verilmesi

Binaların dış cephelerinde yapılacak onarımlar ve iskele kurulmasıyla ilgili izinlerin verilmesidir.

Basit Onarım Belgesi Verilmesi

Binanın taşıyıcı elemanlarına dokunmadan, inşaat alanını artırmadan, kullanım amacını değiştirmeden yapılacak dekorasyon işlemleri (boya, badana vs.)

Ruhsatsız ve ruhsatına aykırı yapılarla ilgili yasal işlem yapmak