KUM ÇAKIL İŞLETİLMESİ VE KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KUM ÇAKIL İŞLETİLMESİ VE KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

 .

 

HER ÇEŞİT İNŞAAT SIVA ŞAP KUMU  NAKLİYE DAHİL  ŞANTİYE TESLİM SATIŞI YAPILIR.

.

 

İHTİYACINIZ OLAN KUMU BELİRTMENİZ YETERLİ 

.

ASCANLAR HAFRİYAT { 0312 } 482 05 09 KiRALIK KAMYONLAR iŞ MAKiNALARI 955 PALETLİ KEPÇELER KUM NAKLİYESİ KUM OCAKLARI TAŞ OCAGI KAZI BİNA İNŞAAT YIKIMCILARI KIRIMCILAR TAŞERONLUK NAKLİYATÇILAR MADENCİLİK TAAHHüT TiCARET LiMiTED ŞiRKETi

HAFRİYAT YIKIM KUM NAKLİYESİ NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT

KAZI KIRIM İŞLERİ YAPILIR

Ofis Telefon 🙁 0312 ) 482 05 09  Faks 🙁 0312 ) 480 65 02

Gsm Cep : ( 0532 ) 40 777 57

Email : ascanlar.tc@hotmail.com

/… Ascanlar ® …/

 

    Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi Ve Kontrolü Yönetmeliği    

 

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Resmi Gazete Tarihi : 08/12/2007

Resmi Gazete Sayısı : 26724

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar     

  Amaç      

 Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, orman sayılan alanlar dışındaki yerlerden, kum, çakıl ve benzeri maddelerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde alınması, işletilmesi ve kontrolü ile ilgili esasları düzenlemektir.       

Kapsam       

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik; orman sayılan alanlar dışındaki, ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden, akarsu ve kuru dere yataklarından, göl yataklarından ve tarım arazilerinden kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması işletilmesi ve kontrolü ile ilgili esasları kapsar.       

Dayanak       

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.       

Tanımlar        

Madde 4 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akarsu: Devamlı su taşıyan doğal su yataklarını,

b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

c) Çakıl: Cinsleri ne olursa olsun, tane büyüklükleri veya genişlikleri 2 milimetre ile 25 santimetre arasında değişen taş parçalarını,

ç) Çevre yönetim planı: İşletme faaliyetleriyle ilgili, çevreye olabilecek muhtemel zararların önlenmesini ve ortaya çıkabilecek atıklarının bertarafının nasıl yapılacağını belirten yönetim planını,

d) Doğaya yeniden kazandırma: İşletme faaliyetleri sebebiyle bozulan sahaların geriye düzenlenmesi, duraylılığı sağlama, düzeltme, üst toprağı serme, tohum ekme, fidan dikme, arazi yapısı uygun yerlerde rekreasyon alanları oluşturulması, bitkilendirme ve ağaçlandırma işlemlerinin tümünü kapsayan faaliyetleri,

e) Duraylılık: Bir malzeme kütlesinin veya bir yapının maruz kaldığı gerilimin kalkmasıyla, dönüşümsüz önemli bir deformasyona veya harekete maruz kalmaksızın, uygulanan gerilime uzun süre dayanabilmesi durumunu,

f) Faaliyet: Ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden, akarsu ve kuru dere yataklarından, göl yataklarından ve tarım arazilerinden kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi çalışmalarını,

g) Faaliyet sahibi: Denizlerden, akarsu ve kuru dere yataklarından, göl yataklarından ve tarım arazilerinden kum, çakıl ve benzeri malzemelerin alınması ve işlenmesi faaliyetlerini gerçekleştirenleri,

ğ) Kum: Tabiatta tabii olarak bulunan içerisinde %80’in altında SiO2 bulunan ariyet malzemesi ve SiO2 oranına bakılmaksızın denizlerdeki kumu,

h) Kuru dere: Mevsimsel olarak su taşıyan tabii su yataklarını,

ı) Mendereslenme: Akarsuların tabii veya fiziksel sebeplerle büyük kıvrımlar yaparak uzun bir yol takip etmesini,

i) Röper: Belli bir yeri, bir noktayı yeniden bulmak için konulan sabit işareti,

j) Talveg: Bir akarsu yatağında, yatağın en düşük noktalarından geçen çizgisel hattı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM :

Sınırlamalar ve Yasaklar    Kum, çakıl alımıyla ilgili sınırlamalar ve yasaklar      

 Madde 5 –

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili sınırlamalar ve yasaklar şunlardır;

a) İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarında ve bunları besleyen, akar ve kuru derelerde,

b) Termal su kaynaklarının birinci ve ikinci derece koruma alanları içerisinde,

c) Yeraltısuyu rezervlerini haiz akifer karakterindeki her türlü formasyonlarda,

ç) Denizlerde kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki bölge ve deniz sahil şeritlerinde,

d) Kıyı çizgisinden deniz istikametine doğru 20 metreden daha az derin denizlerde,

e) Her iki kıyısı, taşkın tesisleri ile ıslah edilmiş olan mecralarda,

f) Mendereslerin sık olduğu mecraların dış kurblarında,

g) Yatak şev diplerine şev yüksekliğinin iki katından daha az bir mesafe bırakarak yaklaşmak suretiyle şev stabilitesini tehdit edecek durumlarda,

ğ) Her iki sahilinde kum, çakıl katmanları devamlılık gösteren mecralarda mevcut yatağın genişletilmek istenmesi durumunda,

h) Talep edilen ocak yerinin bir akarsu ya da derenin boğaz çıkışından sonraki rüsup konisi üzerinde olması durumunda,

ı) Akarsu ve dere yataklarından ocak açılması istenen sahanın akış aşağısı veya akış yukarısı ile yatağın herhangi bir sahilinde, konumlanmış ve mevcut durumda taşkın yönünden emniyetli olan yerleşim birimleri ve tarım arazilerinin söz konusu kum-çakıl ocağının açılmasından sonra taşkına maruz kalacağının anlaşıldığı hallerde,

i) Akarsu ve dere yatakları üzerinde inşa edilmiş köprü, menfez ve benzeri sanat yapıları bulunan akarsu ve dere yataklarında, anılan sanat yapılarından herhangi birine menba yönünde 750 metre ve mansap yönünde 1000 metreden daha yakın mesafe bırakarak yaklaşılacak hallerde,

j) Diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış alanlarda belirlenen mesafelerde, kum, çakıl ve benzeri maddelerin alımına yönelik kum ve çakıl ocağı açılması ve işletilmesine izin verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :

Kum, Çakıl ve Benzeri Malzeme Ocağı İşletilmesine Dair Usul ve Esaslar       

Akarsu ve kuru dere yataklarında kum, çakıl ve benzeri malzeme ocağı işletilmesine dair usul ve esaslar  

  Madde 6 – (1) Akarsu ve kuru dere yataklarında kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetini gerçekleştirecek faaliyet sahiplerinin işletme esnasında uyması gereken esaslar şunlardır:

a) Ocak sahasının çevresi beton kazık veya benzerleri ile işaretlenir. Ocak sahasının akarsu yatağı içindeki başlangıç ve bitim noktaları kıyıda çakılacak en az 1,5 metre yüksekliğindeki beton kazıklar ile belirlenir; kazıklar herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek şekilde sabit röper noktalarına teknik esaslara uygun olarak yerleştirilir.

b) Malzeme alımı süresince dere yatağının doğal formu bozulmaz, dere yatağı içerisinde yükseltiler oluşturulmaz, 1/25.000’lik, 1/5.000’lik ve 1/1.000’lik paftalarda gösterilen sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla nakliye ve benzeri faaliyetlerle çevrede bulunan tesislere, tarım, çayır, mera, yaylak, kışlak ve orman alanlarına zarar verilmez.

c) İşletme süresince akarsu yatağında yatak duraylılığını bozacak ve serbest akışa engel olacak şekilde malzeme alınması, mahfuz, servis yolu ve benzeri yapılar yapılarak suyun akış yönü değiştirilerek kıyı oyulmalarına, sedde bulunan yerlerde seddelere, bulunmayan yerlerde ise yatak kenarlarında bulunan ocak kullanım alanı dışında yer alan tarım alanları, meskun mahaller ve benzeri tesislere zarar verecek şekilde yatak üzerinde çalışma yapılması yasaktır.

ç) Ocak içerisinde servis yolunun yataktan geçmesi durumunda, mevcut kesit daraltılmaz. Ocak yolu olarak işaretlenen kesimin bakım ve onarım işleri ile yanlış kullanımdan dolayı oluşabilecek hasar ve zararın tazmini faaliyet sahibince karşılanır.

d) İşletme ruhsatı süresinin bitiminde, faaliyet sahibi tarafından akarsu veya kuru dere yatağında gerekli arazi ıslahı ve rehabilitasyon çalışmaları yapılarak doğal akış rejimi koşulları sağlanarak saha terk edilir.

e) Belirlenecek talveg kotundan daha fazla derine inilmez.

f) Akarsu ve kuru dere yataklarından malzeme alımı, akış rejimi bozulmadan ve dere yatağında mendereslenmeye meydan vermeyecek şekilde gerçekleştirilir.

g) Akarsu ve kuru dere yataklarından alınan malzemenin yıkanması ve elenmesi sonucunda oluşan pasa, ruhsat alanı içerisinde çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek can ve mal emniyetini sağlayacak şekilde doğaya yeniden kazanım çalışmalarında kullanılmak üzere depolanır.

ğ) Faaliyet esnasında oluşabilecek atıklar çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ilgili mevzuat doğrultusunda bertaraf edilir.

h) Kumun yıkanması esnasında kimyasal madde kullanılmış ise oluşan atık sularının bertarafı ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak olup, alıcı ortama deşarjında yıkama işleminden sonra atık suların alıcı ortama deşarj standartları uygulanır.

ı) Kum, çakıl ve benzeri malzeme alınan yerlere hiçbir şekilde atık bırakılmaz.

i) Faaliyet sahibince ocak sahası içerisinde derinlik ölçümü yapılabilmesine imkan sağlayacak gerekli ekipman bulundurulur.

j) Mevcut su kalitesinin 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin ekinde yer alan Tablo-1’e göre su kalite sınıfının belirlenerek, mevcut kalitenin bozulmaması için gerekli tedbirler alınır.

k) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan söz konusu faaliyet sahası ile ilgili su ürünleri açısından alınacak görüş doğrultusunda faaliyetler yürütülür.       

Deniz ve göl yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ile ilgili usul ve esaslar      

 Madde 7 – (1) Deniz ve göl yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesini gerçekleştirecek faaliyet sahiplerince işletme aşamasında uyulması gereken esaslar şunlardır:

a) Ekosistem bütünlüğünün korunması ve doğal hayata zarar verilmemesi esastır.

b) Kıyının jeomorfolojik yapısının doğal durumu korunur.

c) Mevcut su kalitesinin korunması için, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin ekindeki Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4’te yer alan su kalite sınıfı belirlenerek gerekli tedbirler alınır.

ç) Deniz ve göl rezervuarlarına su akışı engellenmez.

d) Denizlerden, göl yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan söz konusu faaliyet sahası ile ilgili su ürünleri açısından alınacak görüş doğrultusunda faaliyetler yürütülür.

e) Faaliyet esnasında oluşabilecek atıklar çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ilgili mevzuat doğrultusunda bertaraf edilir.

f) Faaliyet sahibince ocak sahası içerisinde derinlik ölçümü yapılabilmesine olanak sağlayacak gerekli ekipman bulundurulur.        

Sulak alanlardan kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi ile ilgili usul ve esaslar      

 Madde 8 – (1) Sulak alanlardan kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetleri ile ilgili olarak bu Yönetmelikle getirilen hükümlere ilaveten, 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Faaliyet sahibince ocak sahası içerisinde derinlik ölçümü yapılabilmesine olanak sağlayacak gerekli ekipman bulundurulur.      

 Tarım arazilerinden kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi ile ilgili usul ve esaslar 

      Madde 9 – (1) Faaliyet sahipleri tarım arazilerinden, kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ile ilgili faaliyetlerini 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde yürütürler.

(2) Tarım arazilerinden alınan malzemenin yıkanması ve elenmesi sonucunda oluşan pasa, ruhsat alanı içerisinde çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek can ve mal emniyetini sağlayacak şekilde araziyi yeniden kazanım çalışmalarında kullanılmak üzere depolanır.       

Faaliyet ile ilgili başvuru      

 Madde 10 – (1) 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlaması zorunlu ya da gerekli faaliyet sahipleri, çevresel etki değerlendirmesi raporunun eki olarak Doğaya Yeniden Kazandırma Planını, çevre yönetim uygulama takvimini ve bu plan ve takvimi aynen uygulayacağını gösterir noter tasdikli taahhüdü ilgili makamlara sunmakla ve projelerini, verilen kararlara göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

(2) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilen faaliyet sahipleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği dışındaki faaliyet sahipleri bu Yönetmeliğin Ek-1’inde formatı verilen Çevre Yönetim Planını ve bu planı aynen uygulayacaklarını gösterir noter tasdikli taahhüdü ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne üç nüsha halinde vermekle ve faaliyetlerini, verdikleri plan ve taahhüde göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler.      

 Çevre yönetim planının incelenmesi ve onaylanması       

Madde 11 – (1) Faaliyet sahibince hazırlatılacak Çevre Yönetim Planını, çevresel etki değerlendirmesi raporu ekinde ilgili makamlara sunulur. Çevre Yönetim Planı ile ilgili inceleme, değerlendirme ve onaylama süreci çevresel etki değerlendirmesi raporu ile birlikte Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde yürütülür.

   Çevre yönetim planı hazırlayacaklarda aranacak şartlar       

Madde 12 – (1) Çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlamaya yetkili kurum ve kuruluşlar, aynı zamanda çevre yönetim planını da hazırlamaya yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler       İzleme       

Madde 13 – (1) Faaliyetler, faaliyet sahibince verilen çevre yönetim planı ve bu Yönetmelik hükümleri kapsamında ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce izlenir.       

Denetim      

 Madde 14 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesindeki denetimlerde, Çevre Kanununun 12 nci maddesi uyarınca Bakanlık, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlıkça yetki devri yapılmış kurum veya kuruluşlar yetkilidir.        

Yaptırım       

Madde 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyette bulunanlara Çevre Kanunu’nun 20 nci maddesi birinci fıkrası (l) bendinin ikinci paragrafına göre idari para cezası ve 15 inci maddesi uyarınca faaliyeti durdurma yaptırımı uygulanır.        

Raporlama      

 Madde 16 – (1) İl çevre ve orman müdürlüğü, faaliyet sahiplerince verilen çevre yönetim planlarının koordinatları ve planın gerçekleşme durumunu gösterir raporları her yıl mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.        

Tebliğ çıkarma yetkisi      

 Madde 17 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak ihtiyaç olması halinde tebliğ çıkartabilir.

03 Kum Torbası Kum-Çakıl şap kumu firmaları şap kumu sanayi şap kumu ürünleri şap kumu Firmamız ilçesinde tesisi Ankaranın kum ihtiyaçlarına cevap vermek Mıcır taş faaliyetine ait firma listesi Mıcır taş Kum Micir Harfiyat Nakli Ve Yüklemesi Yapilir İş Makinalari Ve Damperli Kamyonlar Kiraya Verilir  Ankara mıcır ocağı faaliyeti için altyapı çalışmaları yapan firma ankara nakliye ve taşımacılık nakliyat 03 mil mıcır nakliye firması Ankara Gölbaşı’na bağlı Gerder Mahallesi’ndeki mıcır ocağı faaliyeti için altyapı çalışmaları yapan firma  MICIR nakliyesinde çalışacak MICIR nakliyesinde çalışacak tır doç kırkayak damperli as 950 kamyonlar basar tonajlı kamyon kamyonlar mıcır Ankara sektörü’ndeki firmalar Ankara – Nakliyat. Her türlü hafriyat nakliyat kum kazı yıkım işleri yapılır. 0535 712 20 82 http://www.ascanlar.com MICIR terimleri Ascanlar Hafriyat firma mıcır fırması Firmaları, mıcır fırması ürünleri, mıcır fırması sanayi, mıcır fırması sektörü, mıcır fırması ilanları ANKARA Mıcır duble yollar iş sırada otoyol olması yerler Ankara – Izmir Ankara – Bursa Ankara – Konya Antalya micir aranıyor, micir ilanları, micir arıyorum, micir ilanı kiralık as 950 doç kamyonlar kiralık kamyonlar kamyoncular Ankara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin beton, çakıl, taş, mıcır ve kum ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeterli araçlar Temel malzeme ihaleleri Mıcır, taş, kum, Asfalt, Melas, ham tuz ve Temel malzemeleri  Ankara ton agrega satın alınacaktır Karayolları Genel Müdürlüğü, asfalt çalışmaları nedeniyle mıcır yollarda Mıcırların Yıkanması Nakli ve Figüre Hizmeti Bölge Müdürlüğü Asfalt Başmühendisliği Ankara Caddesi Mıcır Üretim Tesisi Telefon Adresi Ankara Asfaltı Üzeri Boğazkesen Mevkii ELMADAĞ BELEDİYESİ İnşaat sektörünün gereksinimi olan kırma taş agrega üretimi için kaya dolgu, asfalt kaplama agrega, kum şilte, beton kaplama agrega beton kırmataş, bazalt, drenaj 5 (Beş) Kalem Asfalt Kaplama Kırmataş Malzemesi Nakliye Dahil kırma-taş agrega içerisinde bulunan taş-unu’ nun betonun basınç Ulusal Kırmataş Sempozyumu organizasyonu TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu İnşaat Malzemeleri – inşaat Firmaları Rehberi inşaat Firmaları Rehberi Kırmataş yerleşim yerinin haritadaki yeri kesin konumu Haritanın kullanımı Eşdeğer Jeolojik Formasyonlardan Sağlanan Kırmataş Agregaların Beton Yapımına Uygunluğu Andezit konusunda lider firma Tüm inşaat ve dekorasyon malzemeleri ile ev için gerekli tüm malzemeler Geçici Dolgu Malzemesi dolgu malzemesi üretilir Müşterilerimizin ürünlerinde dolgu olarak kullanacakları Her türlü, İnce Kaya dolgu malzeme Havuzlarında renkli derz dolgu malzemesi kullanan ve havuz temizliğinde derzlere BELEDİYE’YE ASFALT YAMA VE DOLGU MALZEMESİ Sivas’ın Suşehri İlçesi’nde Suşehri Belediyesi Tarafından Tahrip Olan Asfalt Yollarda Kullanılmak en iyi dolgu malzemesi olması ve yerli boksit dayanıma sahip daha ucuz dolgu hafriyat.in malzemesi kullanmak yoluna Alt Temel Malzemesi ve Mekanik Malzeme Boğazkent Atıksu Arıtma Tesisi Mekanik Malzeme Temini ve Montajı Mekanik Malzeme Temini ve Nakliyesi malzeme teknik tesisat ve fabrika malzemeleri Elektrod Gümüş kaynak elektrodu  nsaat mekanik tesisat malzeme satis Firması KOMPOZİT MALZEMELER VE MEKANİK Mekanik Taş Tozu , Mekanik Yol Malzemesi Üretimi ve Temini 03 kum kurukum Firmaları, Firma Rehberi, firmalar, Türkiye, şirket rehberi, firma bul, firma listesi, şirket listesi 03 Kum, Beton Kumu ve 7/15-15/30 Kırmataş M3 03 Kum Beton Kumu 7/15-15/30 Kırmataş Ankarada bulunan müşterilerimize daha iyi kaliteli kum vermek ve onların sektörde ihtiyaçlarına cevap vermektir.Kısacası Firmamız şapkumu 03 kum temini nakliyesi yapanlar Aydın Kum.  01 Kum. 02 Kum. 03 Kum. 04 Kum. 05 Kum. 07 Kum kum fırtınası Deniz Kumu ve Günes Wallpaper kum taneleri Kum Heykel Sanatı TÜRKİYE KUM HEYKEL FESTİVALLERİNE KUM KUM VERENLER kum kum kum KUM TİPİ DORSE DAMPER Kum Saati şapkumu şap kum tren kumu 03 mil sarı kum sarıkum 03 kum şapkumu TCDD GÜMRÜKLÜ AMBAR SAHASI İÇİ BEHİÇBEY ETİMESGUT ANKARA kum gibi Dünyadaki en büyük çölde milyarlarca kum www.ascanlar.com  Kumcular, kumcuları, patinaj kumu, çocuk oyun alanı kum havuzu kumu satanlar kum ocakları oyun yürüyüş alanlına serilecek kum başkent binicilik beşevler atlı spor kulübü hipodrum atların altına serilecek ince temiz kum eğitim alanı sahaya serilecek kum tüm kum çeşileri kum stabilize kırma taş baypas kumcu kumcular çakıl mıcır mil tesviye mekanik dağ dolgu malzemesi temin edenler satanlar nakliyesini yapanlar Kum Tüm kumcular Tüm kum ocakları sahipleri kumcu kum ankara kumcu kumcular stabilize çakıl baypas mekanik kırma taş dolgu malzemesi kum ocakları firmaları şirketleri kumculuk yapan firmalar Kum satışı nakliyesi işi yapanlar kumculuk yapanlar kum ocağı işletmeleri kum nakli yapanlar kum nakliyesi yapanlar kum nakliyecileri kum taşeronu kabala götürü kum işi yapanlar kum işleri yapanlar Çocuk park Alanlarına Temiz Yıkanmış Kum Yürüş Yollarına kum Park Alanı kumu Koşu Yolu Pisiklet Yolu Kumu Oto Park alanlarına kum verenler Serenler Nakliyesini Yapan Piknik alanları Kumu Mesire Yerlerine Kum Festival kumu kum festivali heykel kumu Açık Kapalı alanlara kum Oyun Havuzlarına Kum Ankara Temiz yıkanmış elenmiş kum satanlar Çamursuz topraksız tozsuz kum kumlar kum ocakları tesisleri ardiyeleri kum inşaat malzemesi satan ardiye ardiyeler bahçe kumu villa yazlık site apartman alanlarına park oyun alanlarına temiz yıkanmış elenmiş taşsız kum Çıplak ayakla yürünecek üzerinde oun oynanacak kum Ankara kumcu kumcular kumcuları nakledenler ocak ocağı ocakçıları eleme yıkamama tesis tesisi tesisleri  ucuz uygun kum Kum Nakliyesi Satışı Pazarlaması Yapan Veren Yapanlar Verenler işleriyle uğraşanlar Yapılır. ÇAKIL MİL SIVA KUMU 03 KUM KAZAN OVA KUMU KIRIKKALE IRMAK KUMU PLAJ KUMU KIRMA TAŞ STABİLİZE BAYPAS DAĞ MALZEMESİ KİSLİ DOLGU MALZEMESİ MEKANİK MALZEME KIRMA TAŞ TOZU 03 KUM MICIR KIRMA TAŞ TEMİNİ NAKLİYESİ SERİLMESİ SIKIŞTIRILMASI REGLAJ İŞLERİ TOPRAK DOLGU TESVİYE İŞLERİ YAPILIR. elenmiş kum, dere mili, kum ocağı, çakıl ocağı, kumcu kum hafriyat. inşaat, kum, hafriyat, çakıl, taş FİRMA REHBERİ  ardiye, ardiyeci, ardiyeciler KUM OCAKLARI KUM NAKLİYESİ VE SATIŞI YAPAN OCAKÇI VE ARDİYECİLER ANKARA, akyurt çubuk pursaklar ankara çankırı yolu üzeri şabanözü kalecik kum ocakları ocağı kum satan ardiyeci inşaat malzemesi satanlar kazan kırıkkale kızılcahamam yozgat kum,

 

   Faaliyette bulunan işletmelerin başvurusu        

Geçici Madde 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında halen faaliyette bulunan faaliyet sahipleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu Yönetmeliğin Ek-1’inde formatı verilen Çevre Yönetim Planını ve bu planı aynen uygulayacaklarını gösterir noter tasdikli taahhüdü İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vermek ve faaliyetlerini bu plan ve taahhüde göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

Çevresel etki değerlendirmesi sürecindeki faaliyet sahiplerinin başvurusu        

Geçici Madde 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayım tarihi itibarı ile çevresel etki değerlendirmesi süreci devam eden faaliyet sahipleri süreç içerisinde bulunduğu aşamaya bakılmaksızın bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, belirtilen Doğaya Yeniden Kazanım Planını, Çevre Yönetim Planı uygulama takvimi hazırlamak ve bu planı ve takvimi aynen uygulayacağını gösterir noter tasdikli taahhüt ile planı Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bu plan, takvim ve taahhüt çevresel etki değerlendirmesi raporuyla birlikte Bakanlıkça değerlendirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayım tarihi itibarı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-II’ye tabi olup, proje tanıtım dosyası hazırlamış proje sahipleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde proje tanıtım dosyası’nın eki olarak bu Yönetmeliğin Ek-1’inde formatı verilen Çevre Yönetim Planını hazırlamak, bu planı aynen uygulayacağını gösterir noter tasdikli taahhüdü ilgili makamlara sunmak ve projelerini verilen plan ve taahhütlere göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

(3) Bu Yönetmeliğin yayım tarihi itibarı ile çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı verilmiş faaliyet sahipleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelik ekinde formatı verilen Çevre Yönetim Planını hazırlamak ve bu planı aynen uygulayacağını gösterir noter tasdikli taahhüt ile planı il çevre ve orman müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.      

 Yürürlük      

 Madde 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.       

Yürütme     

  Madde 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

EK-1    ÇEVRE YÖNETİM PLANI   

 1. Projenin Özellikleri    a) Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı.

b) Doğal Kaynakların Kullanımı. (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.)

c) Arazinin Hazırlanması, İşletme ve Rehabilitasyon Alanlarında Oluşan Atıkların Miktarı ve Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Özellikleri.

ç) Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski.

d) Projenin Olası Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler.

2. Projenin Yeri    

a) Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi. (Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su Yüzeyi vb.)

b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-V’deki Duyarlı Yöreler Listesi Dikkate Alınarak (sulak alanlar, kıyı kesimleri, dağlık ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik, vb. önemli alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmış alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun gereğince korunması gereken akiferler) Doğal Çevrenin Değerlendirilmesi.

3. Doğaya Yeniden Kazandırma Planı (Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlayanlar hazırlayacak)   

 4. Çevre Yönetim Planı Uygulama Takvimi (Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlayanlar hazırlayacak)