KARAYOLU TAŞIMAYÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

 

ASCANLAR HAFRİYAT { 0312 } 482 05 09 KiRALIK KAMYONLAR iŞ MAKiNALARI 955 PALETLİ KEPÇELER KUM NAKLİYESİ KUM OCAKLARI TAŞ OCAGI KAZI BİNA İNŞAAT YIKIMCILARI KIRIMCILAR TAŞERONLUK NAKLİYATÇILAR MADENCİLİK TAAHHüT TiCARET LiMiTED ŞiRKETi

HAFRİYAT YIKIM KUM NAKLİYESİ NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT

KAZI KIRIM İŞLERİ YAPILIR

Ofis Telefon 🙁 0312 ) 482 05 09  Faks 🙁 0312 ) 480 65 02

Gsm Cep : ( 0532 ) 40 777 57   Email : ascanlar.tc@hotmail.com

 

/… Ascanlar ® …/

 

   

KARAYOLU TAŞIMA  YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

 

 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl)

 

08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik)

 

15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik)

 

 26.02.2005 tarih ve 25739 sayılı Resmi Gazete ( 3. Değişiklik)

 

 09.09.2005 tarih ve 25931 sayılı Resmi Gazete ( 4. Değişiklik)

 

18.01.2006 tarih ve 26053 sayılı Resmi Gazete ( 5. Değişiklik )

 

Başlangıç Hükümleri

 BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç,  Kapsam , Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 

            Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı, 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” nda yer alan karayolu taşımalarını, ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri hizmetlerin şartlarını; taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını  sağlamaktır.           

Kapsam

 

             Madde 2- Bu Yönetmelik, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri faaliyetleri yapanlar ile taşıma işlerinde çalışanları, taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerlerini kapsar.                        Ancak, özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,  genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait taşıtlarla yapılan ticari olmayan taşımalar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar, lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan  taşımalar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.           (Değişik: RG 15/12/2004-25671)Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi yolcu taşımaları, bu Yönetmeliğin kapsamı dışında olup; bunlar için Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili belediyelerce, bu Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak düzenlenir.              Uluslararası anlaşmalar ile sıkıyönetim, savaş hali ve olağanüstü hal durumlarında uygulanacak hükümler saklıdır.

 

Hukuki Dayanak

 

Madde 3- Bu yönetmelik; 10/7/2003 tarihli  ve 4925 sayılı  “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” a dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Taşıma Faaliyetlerinde Genel Kural, Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu

                        

            Taşıma Faaliyetlerinde Genel Kural

 

 Madde 5- Taşıma faaliyetleri, ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza indirilecek, genel sağlık, fert, toplum ve çevre sağlığı ile güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest rekabet ortamında gerçekleştirilir. 

 

            Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu

 

 Madde 6-Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin;

a) Taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, dağıtım işleri, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği ve benzeri faaliyetleri yapabilmeleri için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.

 

 b) Yetki belgesi alınabilmesi için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen genel şartlar ile 13 üncü maddesinde belirtilen özel şartlara sahip olunması şarttır.

 

            Yetki belgesi alınmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette bulunulamaz.

     

Yetki Belgesi ve Taşıma Hatlarının Sınırlandırılması

Madde 8- Taşımacılık faaliyetinde bulunanların sayısı, yolcu,  eşya veya yük kapasitesi, bu husustaki potansiyel, yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların durumu, haksız rekabetin önlenmesi, kamu yararının gözetilmesi, atıl kapasite ve kaynak israfının önlenmesi, güvenlik veya benzeri nedenlerle Bakanlık, yetki belgelerinin verilmesi ve/veya sayısında, taşıt sayıları ve/veya kapasitelerinde, taşıma hatlarında veya güzergahlarında, plaka tahdidi dahil sınırlamalar, kısıtlamalar ve (Değişik: RG 9/9/2005-25931) süreli/geçici düzenlemeler getirebilir.

  

Tehlikeli Maddelerin ve Tehlikeli Atıkların  Taşınması 

 Madde 9- Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli madde ve tehlikeli atık taşımalarını bu husustaki mevzuata uygun olarak yapmak zorundadır. 

Yetki belgesi sahipleri, tehlikeli yük taşıyan taşıtlarının taşıyacakları tehlikeli yükün özelliğine uygun olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri ibraz ederek, ilgili mercilerden bu  taşımalar için ayrıca izin almakla yükümlüdür.

  

Taşıma Hizmeti

 Madde 10-a)  Yetki belgesi sahipleri, iştigal alanlarına giren hizmetlerini, hizmetin ifasını imkansız kılan yasal mücbir sebepler dışında yapmaktan kaçınamazlar. Bu  hizmetlerden ayırım yapmaksızın  herkesin  yararlanmasını  ve hizmetin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar. 

b)Bu hizmetlerin yerine getirilmesi, hizmeti üstlenenler veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez.

   

İKİNCİ KISIM

Yetki Belgesi Türleri, Yetki Belgesi Almak İsteyenlerin İbraz Etmek Zorunda Olduğu Belgeler ve Sorumluluk

 

  

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Yetki Belgesi Türleri, Yetki Belgesi  Almanın Genel ve Özel Şartları

 

            Yetki Belgesi Türleri

     

  

          K Türü yetki belgeleri için;

  

        a) K1  yetki belgesi almak için başvuran,  gerçek kişilerin  kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az  25 ton istiap haddinde, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 75 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 10  milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine,

  

        b) K2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıta,

  

        c) K3 yetki belgesi almak için başvuran, gerçek kişi  ve taşıma  kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az  30 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 5 milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine,