Duyurular | Page 19
Duyurular | Page 19

ALTYAPI GENEL ŞARTNAMESİ

ASCANLAR HAFRİYAT { 0312 } 482 05 09 KiRALIK KAMYONLAR iŞ MAKiNALARI 955 PALETLİ KEPÇELER KUM NAKLİYESİ KUM OCAKLARI TAŞ OCAGI KAZI BİNA İNŞAAT YIKIMCILARI KIRIMCILAR TAŞERONLUK NAKLİYATÇILAR MADENCİLİK TAAHHüT TiCARET LiMiTED ŞiRKETi

HAFRİYAT YIKIM KUM NAKLİYESİ NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT

KAZI KIRIM İŞLERİ YAPILIR

Ofis Telefon 🙁 0312 ) 482 05 09  Faks 🙁 0312 ) 480 65 02

Gsm Cep : ( 0532 ) 40 777 57   Email : ascanlar.tc@hotmail.com

/… Ascanlar ® …/

ALTYAPI GENEL ŞARTNAMESİ

MADDE 1.

GENEL HÜKÜMLER : Adaiçi altyapı ve Genel Altyapı inşaatları ;

 A )  Yol imalatları ,

B )  Atık su kanalizasyon şebeke ,

C )  Yağmur suyu kanalizasyon şebeke,

D )  Yağmur ve temel drenaj şebeke ,

E )   İçme suyu şebeke ve bina bağlantıları

F )   Yeşil alan sulama şebeke ,

G )   Sert zemin peyzaj imalatlarıH )   Bitkisel peyzaj imalatlarıI )     Elektrik, telefon yeraltı şebeke inşaatlarını,

J )    Doğalgaz şebeke imalatlarını kapsamaktadır.

K )  Sfero Döküm (Küresel Grafitli) Baca Kapağı Ve Yağmursuyu Izgarası Teknik    Şartnamesi, Kompozit bakım Rögarı Teknik Şartnamesi

MADDE 2. UYGULAMA PROJELERİ  : Adaiçi altyapı inşaatlarına ait uygulama projeleri ile as-built projeleri Özel Teknik ve İdari Şartnamenin 7. Maddesinde açıklandığı şekilde yapılacaktır.

YÜKLENİCİ altyapı uygulama projelerini imalata başlamadan önce inceleyerek, kot, kesişme, çevre projelerine olan uyumluluk ve hesap durumlarını inceleyerek varsa aykırı olan durumları önceden İDARE’ye bildirecektir. Bu gibi durumlarda İDARE’nin onayı ile gerekli düzeltmeleri yapacak , bu değişikliğin tasdikini müteakip imalata başlayacaktır. Bloklar ile ilgili olarak vaziyet , kot vb. durumların değişmesi  halinde veya  ilave tesis  gelmesi durumunda;

YÜKLENİCİ altyapı imalatları ile ilgili uygulama projelerini revize ederek İDARE’ye tasdik ettirecek ve imalata başlayacaktır.

YÜKLENİCİ böyle durumlarda Altyapı projeleri için hiç bir ücret talep edemeyecektir. 

MADDE 3. 

KAZI İŞLERİ VE HENDEK TABAN GENİŞLİKLERİ : 

a)  Bütün kazılar tatbikat projesinde mevcut kazı kesitlerine uygun  olarak yapılacaktır tatbikat projesinde hendek kazı kesitleri bulunmuyorsa ilgili idarelerin uygulamaları esas  alınacaktır. ( İLLER BANKASI, TÜRK TELEKOM,  vb. gibi) Yine tatbikat projesinde hendek kazı kesitleri bulunmayan hatlarda serbest ve temel kazıları ile hendek kazılarında 1,50 m. derinliğe kadar kazı yan düzeyleri düşey olacaktır. Ancak kendisini tutmayan ve kazı yapılırken meydana gelen çökmelerle imalat ve ferşiyatın yapılmasını imkansız kılacak durumda olan zeminlerde kazının işin yapılmasını mümkün kılacak ölçüde şevli veya iksalı yapılması için İDARE’nin onayı alınacaktır. Kazı derinliğinin 1.50 m ‘den fazla ve zeminin kendini tutması halinde ise kazıya  verilecek şev veya iksa seçiminde çalışma güvenliğide dikkate alınarak yukarıda belirtildiği şekilde işlev yapılır. Aynı hendek içine birden fazla boru yan yana döşenmesi halinde borular arasında 20 cm. mesafe bırakılacak ve hendek taban genişliği buna göre belirlenecektir.

b)  Gömme Depo, tahliye Vantuz, muayene bacası, parsel bacası ve sair sanat yapılarında kazı hacimleri; proje ve şartnamelerde kayıt ve ayrıntı bulunmuyorsa yapının temel seviyesindeki taban kenarlarına en çok 0.60 mt. eklenerek (İDARE’nin gerek görmesi ve bilfiil yapılması şartı ile) bulunacak kazı boyutları esas alınmak süretiyle hesaplanacaktır.

c) Kayalık zeminde hendek tabanına serilecek Kum-çakıl dolgu miktarı İDARE ve YÜKLENİCİ ile birlikte tespit edilecektir. Görüş ayrılığı olması halinde İDARE’ce belirlenen esaslar uygulanacaktır.

d) Tüm yol ve kanal kazılarında kazıdan çıkan ve fazla olan malzeme öncelikle dolgu ihtiyacı olan kısımlara nakledilecektir.

MADDE  4.  – KAZI İLE İLGİLİ ALINACAK EMNİYET TEDBİRLERİ

Yağmur yada başka sebeplerle inşaat çukuru ve hendek içerisinde akarak herhangi bir hasar ve zarar yapabilecek sulara karşı YÜKLENİCİ gerekli tedbiri masrafı kendisine ait olmak üzere alacaktır. Bu gibi tedbirlerin zamanında alınmamış yada yetersiz olarak alınmış olması dolayısıyla hasıl olan kaza ve zararlardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ kazı sırasında yeraltından çıkacak yeraltı suyunu tabii meyili ile akıtmak için gereken tedbirleri alacaktır. Mecraların kuruda döşenmesi ve beton imalatın kuruda yapılması bakımından suyu tabii meyli ile akıtılmasına imkan olmayan hallerde su pompalarla boşaltılacaktır. Bu pompaların kapasitesi işe uygun düşecek biçimde seçilecektir.  Bu iş   için   YÜKLENİCİ masrafı kendisine ait olmak üzere bir su toplama çukuru açarak, suyu araziye ve diğer imalatlara zarar vermeden uzaklaştıracaktır. Söz konusu, su uzaklaştırma işleri için Müteahhide hiç bir bedel ödenmeyecektir. YÜKLENİCİ, İDARE’nin lüzum gördüğü yerlerde, yer altı suyundan numuneler alıp yapılan inşaata zararlı olup olmadığını tespit amacıyla analiz yaptırmak mecburiyetindedir. Devamlı su sızdırmasına maruz yerlerde projeye bağlanmak kaydı ile hendek boyunca, taban pompaj çukurunda nihayetlenen drenaj kanalları tesis edilebilir. Drenajlar temel satıhları kuru kalacak şekilde tertiplenecek ve akacak suların yeni dökülen betonla temas etmemesi sağlanacaktır. YÜKLENİCİ yapmakta olduğu işler esnasında her türlü güvenlik önlemini almakla yükümlüdür. Çalışmalar esnasında meydana gelecek tüm kaza ve çöküntülerin sorumluluğu tamamen Yükleniciye ait olacaktır.

MADDE 5. YOL İNŞAATLARI :a )  YÜKLENİCİ; kendi konut alanı bölgesinde bulunan tüm yaya yollarını ve imar yollarındaki araç yol imalatlarını, İDARE tarafından kendisine verilecek olan avan projelerine uygun olarak yapacaktır. b  ) YÜKLENİCİ konut bölgesindeki yol inşaatlarında;n    Uygulama projelerine,n    T.C. Karayolları Fenni  Şartnamelerine ve yol yapım esaslarına ,n    İlgili belediye Fen İşleri Daire Başkanlığının Yol yapım esaslarına ve teknikşartnamelerine uygun olarak imalat yapacaktır.   

MADDE 6. ATIK SU VE YAĞMUR SUYU İMALATLARI : a ) Kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatında kullanılacak beton  borular ( C parçaları ve dirsekler ) prefabrik olacaktır. YÜKLENİCİ inşaat yerine gelen boruları kullanmadan önce iyice muayene ederek kırık, çatlak olanlarla muf ve uçları kırılan boruları kullanmayacak ve derhal inşaat alanından uzaklaştıracaktır. Şantiyedeki taşıma ve döşeme sırasında meydana gelebilecek boru kırılmaları  için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. b) Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinde  borular döşenmeden önce, hendek tabanı düz olarak tesviye edilecek ve muf çıkıntıları için ayrıca yerleştirme çukurları açılarak boru gövdesinin tabana tam olarak oturması temin edilecektir. c) Hendek tabanına tam olarak yerleştirilmiş olan boruların ambuvatman içleri temizlenecek ve conta yerleştirildikten sonra oynamayacak şekilde ferşiyat yapılacaktır. d ) Kanalizasyon ve Yağmur Suyu şebekesi inşaatında dikkat edilecek hususlar :Konut bölgelerine göre hazırlanmış ve İDARE tarafından Yükleniciye verilecek olan avan projelerine ve ilgili teknik şartnamelerine uygun olarak  atık su ve yağmur suyu şebeke imalatları yürütülecektir. 1 – Kanal kazıların da; Kazı esnasında ve daha sonraki çalışmalar da, çalışmaların güvenlik içinde yürütülmesi amacıyla, gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, İDARE’ ce yerinde tespit edilen şev oranlarına uyulması gerekmektedir. 2- Kanalizasyon boruları ve döşenmesi:  Kanalizasyon şebekelerinde (Atık su ve Yağmur suyu ), projelerinde belirtilen çaplarda T.S.821 ‘e uygun olmak kaydı ile beton harcı; Betoniyer veya santral da hazırlanmış ve saç kalıplar içerisinde santrifüj sistemiyle sıkıştırılmış olarak imal edilen ambuvatman’lı beton borular veya HDPE borular kullanılacaktır. Betonu el ile karıştırılan ve düşey kalıplar içerisinde elle tokmaklanarak sıkıştırılan muflu veya mufsuz büz ve borular kesinlikle kullanılmayacaktır. T.S. 821 ile, diğer ilgili standart ve DIN normlarının T.S. 821‘e aykırı olmayan esasları ve şartlarına göre imal edilmiş, muflu beton boru veya HDPE boru ve C parçalarının kullanılmadan önce, ilgili şartnameler de belirtilen esaslara göre deneye tabi tutulacak, ilk deneyler  resmi bir labaratuar da, daha sonraki deneyler ise şantiyede  İDARE yetkililerinin de katıldığı bir heyetçe numune seçmek suretiyle yapılacaktır. Deneyler için YÜKLENİCİ, her türlü masraf kendisine ait olmak üzere; Gerekli tüm, araç, gereç ve donanımı şantiye de hazır bulunduracaktır. Gerek atık su ve gerekse yağmur suyu kanal şebekelerinde muflu beton boru bağlantıları kauçuk esaslı  conta ile yapılacaktır. Kotuna getirilmiş, kum dolgu ve tesviyesi yapılmış,kanal içlerine muflu beton boruların veya HDPE  boruların indirilerek boru ferşlerinin bacadan bacaya, kırıklık ve eğrilik yapmadan düzgün bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Muayene baca girişlerine beton boru bağlantı işlerinde; Boru giriş çevrelerinin 400 Doz lu harç ile sıvanması ve sızdırmazlığın sağlanması yapılmalıdır. Atık su kanal şebekesi boru ferşiyatı esnasında, blok pis su deşarjlarını sağlamak üzere, projede belirtilen veya kontrollukça  gösterilen noktalara,  boru C parçalarının yine kauçuk conta ile yerleştirilmesi yapılacak ve C uçları test için geçici olarak kapatılacaktır. Her iki baca arasında boru döşenmesinin tamamlanması ile; boru yanları kum dolgu yapılarak tokmaklanacak, yapılacak su testini müteakip; proje detayların da gösterilen kalınlıkta boru üzeri kum dolgusu yapılacaktır. 3 – Su testlerinin yapılması : Kanal boru ferşinin, muayene baca  elemanlarının, baca boru birleşimlerinin tamamlanmasını müteakip su testleri yapılacaktır. Atık su kanal hatlarının tamamı, su testine tabi tutulacaktır. Yağmur suyu hatları da İDARE’ce istendiği takdirde teste tabi tutulacaktır. Test yapılacak hatların bacadan bacaya test edilmesi, test esnasında her iki baca arasının lastik tıkaçlar ile kapatılarak, baca üst seviyesine kadar hattın su ile doldurulması, İdare tarafından belirlenecek bir süre bekletilmesi, sızdırmanın olmaması halinde testin tamamlanarak suyun boşaltılarak tahliye edilmesi sağlanacaktır. 4 – Kanal dolgularının yapılması:  Kum dolgusunun yapılmasını müteakip, Kontrolluk elemanlarının  izni ile kanal dolguları yapılacaktır. Kanal dolgularında öncelikle (dolguya elverişli ise) kanal kazı malzemesi kullanılacaktır. Kazı malzemesinin dolguya elverişli olmaması halinde, İDARE tarafından uygun görülecek bir dolgu malzemesinin temin edilerek, nakledilmesi, iş yerine getirilmesi ve kanal dolgusunun yapılması sağlanacaktır. Dolgular; Dolgu yapım teknik şartnamelerine uygun olarak en fazla 30 cm.lik  tabakalar halinde ve sıkıştırılarak yapılacaktır. Kazı fazlası malzeme; Öncelikle ihtiyaç bulunan diğer bölgelere taşınacak ve burada kullanılacaktır. İhtiyaç olmaması halinde İDARE’ nin izni ile şantiye dışına çıkarılacaktır. 5 – Muayene Bacaları :Avan projesinde belirtilen güzergah, nokta ve çaplar da kanalizasyon muayene bacaları yapılacaktır. Muayene bacaları, prefabrik olarak yaptırılacak olup; yaptırılması halinde, İDARE’ ce kabul edilmesi ve denenmesi şartı ile hazır, lamba zıvanalı ve en az 400 doz’lu baca gövde, konik elemanların temin edilerek  monte edilmesi; Baca ve konik elemanların Beton santralinde hazırlanmış ve saç kalıplar içerisinde santrifüj sistemi ile sıkıştırılmış olarak imal edilmiş olması gerekmektedir.Montaj esnasında derz sıvaları  içten ve dıştan yapılacak olup; Yine hazır olarak döküm kapağı ile birlikte betonu dökülmüş baca halkası, yol kırmızı kotuna uygun olarak  konik üzerine monte edilecektir. Muayene bacalarının; İDARE’ nin isteğine uygun,şartnamelere göre ; Beton boruların, bacaların içinden geçirilerek döşenmesi, daha sonra baca içinde kalan beton boruların üst tarafının kırılması veya; Beton boruların  baca  kenarına  kadar döşenerek, baca içinde boru çapına uygun olarak, oluk betonu dökülmesi ve oluk betonunun en az 300 doz’lu harçtan yapılması gerekmektedir. Muayene baca kapakları temin edilecek ve baca üzerlerine monte edilecektir. İDARE’ nin talimatları doğrultusunda aşağıda özellikleri belirtilen kapak tipleri  kullanılacaktır.6  – Yol ızgara bağlantıları :Araç ve yaya yollarında toplanan yağmur suları, ızgara baca ve hatları vasıtasıyla yağmur suyu  şebekesine aktarılacaktır. Projesinde yeri belirtilen ızgara bacaları, belirtilen detaylar doğrultusunda imal edilecek ve yağmur suyu muayene bacalarına bağlanacaktır. Izgara kapakları için aşağıda özellikleri belirtilen kapak tipleri kullanılacak  ve  yol kırmızı kotlarına uygun olarak monte edilecektir. Trafik yüküne maruz  yollarda ağır tip ızgara kapağı kullanılacaktır. Gerektiği yerlerde İDARE’ nin talimatları doğrultusunda yolu enine kesen ızgara kanalları yapılacaktır. Blok temel drenajları; Her blok için en yakın yağmur suyu bacasına  bağlanacaktır. GENEL OLARAK; Bina atık su  parsel bağlantıları, yağmur suyu ızgara baca ve kanal bağlantıları ve blok temel drenaj bağlantıları da; İLLER BANKASI vb.  Kanalizasyon Şebeke Yapım esaslarında belirtildiği şekilde yapılacaktır. İmalatlar esnasında yukarıda belirtilmeyen tüm konular da ve teknik işler de  İLLER BANKASI  ‘nın  şartnamelerine kesinlikle uyulacaktır.

MADDE 7. İÇME SUYU İNŞAATLARI : İDARE tarafından Müteahhide verilecek avan projelerine göre içme suyu şebeke imalatları yapılacaktır.a) YÜKLENİCİ , içme suyu bina bağlantılarını ana şebekeye kadar yapacaktır.b)   İçme suyu bina bağlantıları projesine ve şartnamelerine uygun çap ve basınca dayanıklı Polietilen borular ile yapılacaktır. YÜKLENİCİ bu boruların gerekli basınç uygulamak suretiyle test edilebilmesi için lüzumlu basınç aleti , suyu ve gerekli tüm ekipmanı test esnasında hazır bulunduracaktır. Su,basınç testlerinin yapılması için Müteahhide ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.c) İmalatlar esnasında İLLER BANKASI, Teknik şartnamelerine uyulacaktır. 

MADDE  8. TELEFON ŞEBEKE İNŞAATLARI : a) YÜKLENİCİ, tasdikli uygulama projelerine ve TÜRK TELEKOM’ un şehir içi telefon şebekesi yeraltı boru ( kanal ) ve kablo tesisine ait teknik  şartnamelerine uygun şekilde imalat yapacaktır.b) YÜKLENİCİ imalatlarında şartnamelerine uygun olarak hatların  TÜRK TELEKOM’a kabul işlemlerini takip edecek ve bu konuda TÜRK TELEKOM’un şartlarını yerine getirecektir.

MADDE  9. ELEKTRİK OG – AG ŞEBEKE İNŞAATLARI : a) YÜKLENİCİ, tasdikli uygulama projelerine ve TEDAŞ’ın şehir içi elektrik dağıtım şebekesi yeraltı  kanal ve kablo tesisine ait teknik  şartnamelerine uygun şekilde imalat yapacaktır.b) YÜKLENİCİ imalatlarında şartnamelerine uygun olarak hatların  TEDAŞ’a kabul işlem-lerini takip edecek ve bu konuda TEDAŞ’ın şartlarını yerine getirecektir 

MADDE  10. DOĞALGAZ ŞEBEKE İNŞAATLARI : a) YÜKLENİCİ, tasdikli uygulama projelerine ve yöresel Gaz Dağıtım Şirketi’nin şehir içi doğalgaz dağıtım şebekesi tesisine ait teknik  şartnamelerine uygun şekilde imalat yapacaktır. b) YÜKLENİCİ imalatlarında şartnamelerine uygun olarak hatların  yöresel Gaz Dağıtım Şirketi’ne kabul işlemlerini takip edecek ve bu konuda yöresel Gaz Dağıtım Şirketi’nin şartlarını yerine getirecektir 

MADDE  11.   HENDEK DOLGULARI  : İçme suyu sulama şb. ve kanalizasyon  inşaatlarında dolgu işleri; Sözleşme eki İller Bankası, yöresel belediye içme suyu  şartnamelerinde belirtilen esaslara göre yapılacak olup , imla toprağı  hiçbir zaman taşıtlardan doğrudan doğruya hendeğe dökülmeyecektir. Hendek kenarında bulunan  veya hendek kenarına getirilmiş olan malzeme  önce boru üst  seviyesine kadar el ile tokmaklanarak sıkıştırıldıktan sonra 20 cm.lik tabakalar halinde serilip sıkıştırılarak doldurulacaktır.Elektrik, Telefon ve Doğal gaz inşaatlarında ise ilgili özel ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılacaktır.a) Dolgu malzemesi içinde, borulara zarar verebilecek büyüklükte taş, beton parçası v.s. sert ve ağır malzeme ile, zaman içinde çürüyüp çöküntü ve oturmalara sebep olabilecek bitki, ağaç kökü, kereste gibi organik maddeler de bulunmayacaktır.b) Hendeklerin üst 30 – 40 cm.lik dolguları yol ve tretuvar alt temel’indeki temel ve kaplamalarına uygun yapılacaktır.

MADDE  12.    ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER : a) Ayrıca burada belirtilmeyen iş kalemlerinde görülecek noksan ve kusurların kabul işlemlerine mani teşkil edip etmeyeceği hususunda İDARE veya kontrolün takdir yetkisi saklıdır. YÜKLENİCİ ihale konusuna giren işleri bu sözleşme ile eklerindeki şart ve hükümlerine teknik ve ekonomik faktörlere ve sanat kurallarına uygun şekilde eksiksiz, kusursuz ve özürsüz yapmakla yükümlü olmakla beraber uyulması gereken her türlü kanun, tüzük, kararname, karar ve hususlar geçerlidir.b) Boruların döşenecek güzergah üzerine nakliye ve istifi yapılması gerektiğinden ayrıca şantiye içi nakliye bedeli ödenmeyecektir.c) Muayene bacaları ve yağmur suyu toplayıcıları ile diğer sanat yapıları yapı cinsine uygun çimento ile projelerine göre inşa edilecektir. Projesine göre muayene bacalarına konulacak font özel parçalar yağmursuyu ızgaraları ve çamur kovaları projesine ve standartlarına uygun imal ve montaj yapılacaktır.d) Şantiye dahilinde bulundurulan malzemelerin muhafazası eksilmesi veya deforme olması sorumluluğu YÜKLENİCİ ’ye aittir.e) Altyapı müteahhidi arazide mevcut bulunan imar uygulama tesislerini (Nirengi poligon, ada köşe kazıkları, yol güzergahı kazıkları v.s.) yapacağı çalışmalar esnasında  koruyacaktır. Herhangi bir imar uygulama tesisi tahrip edildiği taktirde adı geçen tesislerin yeniden YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.f ) Tüm altyapı imalatlarında kullanılacak olan kazı kesitleri İDARE tarafından onaylı olacaktır. İDARE tarafından onaylanmayan kazı kesitleri için bedel ödenmeyecektir.

T.C.( TOKİ )TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞISFERO DÖKÜM (KÜRESEL GRAFİTLİ) BACA KAPAĞI ve YAĞMURSUYU IZGARASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.       Baca Kapağı/Yağmursuyu Izgarası ve çerçeve TS 526 EN 1563, DIN 1663 standardında GGG50 kalitesinde küresel grafitli dökme demirden (Sfero döküm) TS 1478 EN 124 standardına göre ve D400 sınıfına uygun olarak imal edilecektir.2.       Baca Kapağı/Yağmursuyu Izgarası ve çerçevenin yapımında kullanılan dökme demirin mekanik değerleri aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır.

Malzeme Çekme Mukavemeti(N/mm2) Akma Mukavemeti(N/mm2) KopmaUzaması(Min. %) Basma Mukavemeti(N/mm2) BrinellSertlik Değeri
GGG50 500 – 650 320 – 420 7 900 – 1100 170 – 240

 

3.       Baca Kapağı/Yağmursuyu Izgarası ve çerçevenin kimyasal bileşimi aşağıda verilen sınırlar dahilinde olacaktır.

C(%) Si(%) Mn(%) P(Max. %) S(Max. %) Mg(%)
3,50 – 3,90 2,00 – 3,00 0,15 – 0,90 0,1 0,03 0,065 – 0,080

 

4.       Baca Kapağı/Yağmursuyu Izgarasında kullanılacak mafsal, en az 1800 açılmayı sağlayacak şekilde tasarımlanacaktır.

5.       Baca Kapağı 3 noktadan, Yağmursuyu Izgarası ise 2 noktadan tasarlanmış kilit mekanizması içerecektir.

6.       Mafsal ve kilit mekanizması TS 526 PR EN 1563 standardında tanımlanan GGG50 kalitesinde küresel grafitli dökme demirden imal edilecektir.

7.       Kilit mekanizmasında kullanılacak cıvata TS 2535 standardına uygun X 12 Cr 18 Ni 8 S ostenitik paslanmaz çelikten M16 vidalı olarak imal edilecektir. Cıvata anahtar ağzı kare olacaktır.

8.       Mafsal pimi ve kilit mekanizması cıvatasının mekanik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Çekme Mukavemeti(N/mm2) Akma Mukavemeti(N/mm2) KopmaUzaması(Min. %) BrinellSertlik Değeri
500 – 700 215 50 130 – 180

 

9.       Mafsal pimi ve kilit mekanizması cıvatasının kimyasal bileşimi aşağıdaki gibi olacaktır.

C(Max. %) Si(Max. %) Mn(Max. %) P(Max. %) S(%) Cr Ni
0,15 1 2 0,05 0,15 – 0,35 16 – 18 8 – 10

 

10.   Kapak ve cıvata arasına TS 79 standardına uygun yaylı rondela konulacaktır.11.   Talaşlı imalat yöntemleri (Tornalama ve frezeleme) ile açılmış kırlangıç kanal içerisine monte edilecek ‘’T’’ profil şeklinde, sıkı geçmeli, TS 1531 ISO 1629 Cr (Kiropren) kalitesinde imal edilmiş kauçuk esaslı lastik conta (EPDM 70 Shore A) kullanılacaktır.12.   Döküm yüzeyleri düzgün olacak, ve kumlanacak, dökümcülük hatası olarak kabul edilen boşluk, kabarcık, katmerleşme, çatlak, işleme hatası vs. olmayacaktır. Oturma yüzeyleri (Kapağın çerçeve üzerine yerleştirildiğinde temas yüzeyi) düzgün olacak, boşluk ve kademe olmayacak, kapakların değişik yerlerine yük uygulandığında oynama olmayacaktır.13.   Yapılacak tüm imalatların yüzeyleri (içleri ve dışları) bitüm esaslı boya ile boyanacaktır.14.   Yapılacak üretimler ve kullanılacak diğer malzemeler (Mafsal pimi, cıvata vs.) ekteki teknik resme uygun olarak imal edilecektir.15.   Yapılacak olan üretimlerin üzerinde ekteki teknik resme uygun olarak TOKİ logosu ve ‘’TOPLU KONUT İDARESİ’’ yazısı olacaktır.16.   Baca  Baca kapağı 88 +/- 3  Kg olacak17.   60×60 Yağmur Suyu Izgarası  88 +/- 3  Kg olacak.

BAKIM RÖGARI KAPAMA ELEMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 1. KONU VE MUHTEVA Bu şartname Rögar kapama Elamanı’nın teknik ve diğer özelliklerini ihtiva eder.

2. TARİF Bakım Rögarı kapama elemanı atık su ve/veya yağmur suyu kanallarının havalandırılmasında veya muayene bakım ve onarımları için gerekli bacaların üstünü örtmekte kullanılan TS 1478 EN 124 standardına göre imal edilmiş çerçeve ve kapaktan meydana gelen elemandır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER 3.1. MALZEME 3.1.1. Kapak ve Çerçeve özellikleri tablo 1 de verilmiş olan Cam Elyaf Takviyeli Doymamış Polyesterden imal edilecektir.

TABLO 1. Kompozit Malzemenin Özellikleri

Testler Test Metodu Değerler
Eğme Mukavemeti (Mpa) ISO 178 Min 200
Darbe Mukavemeti(Kg/m2) ISO 179 Min 64
Su Absorbsiyonu (%) TS 702 EN ISO 62 Max 0,3
Yoğunluk (Gr/Cm2) TS1818 Min 1,5
Elyaf Uzunluğu (mm)   Min 25

 

3.1.2. Bakım Rögarı Kapama elemanı çerçeveye menteşe ile değil karşılıklı iki noktadan bağlantı yapacak şekilde tasarlanmış kilit mekanizması ile monte edilecektir

3.1.3 Kilit mekanizmasında kullanılacak  cıvata M 10 vidalı 8.8 kalitesinde ve galvaniz kaplanmış olarak imal edilecektir.

3.1.4  Kilit anahtar ağzı kare olacaktır

 3.2. KİMYASAL BİLEŞİMİKompozit bakım Rögarı Kapama Elemanı çerçeve ve kapak malzemesi Cam Elyaf Takviyeli Doymamış Polyester olup Tablo 1 deki değerleri sağlamalıdır. 

3.3. TASARIM VE BOYUTLARIBakım Rögarı Kapama Elemanı Ölçüleri Tablo 2. de verilen ölçülerle imal edilecektir.

TABLO 2. Bakım Rögarı Kapama Elemanı ana ölçüleri 

Tanım Ölçü
Net Açıklık (mm) 600
Kapak Dış Çapı (mm) 692
Kapak Dış Derinliği(mm) 53
Tek Bir Havalandırma Delik Çapı (mm) 30
Havalandırma Deliği Sayısı 4
Kilit Sayısı (adet) 2
Kütlesi ( Minimum Kg) 36

 

3.4. OTURMA YÜZEYLERİNİN DÜZGÜNLÜĞÜÇerçeve Kapak yüzeylerinin geometrik düzgünlüğü TS 2040 ISO 1302 standardına uygun olacaktır.

3.5. GÖRÜNÜŞ VE MONTAJKompozit çerçeve ve kapakların yüzeyleri düzgün olacak, kabarcık, katmerleme ve çatlak bulunmayacaktır.

3.6. BOYAKompozit bakımı Rögar çerçeve malzemesinin rengi yüzey boyaması ile değil kompozit hamurunun tümü renklendirilerek yapılacaktır.

 4. MUAYENELER

4.1.1. GÖZLE MUAYENEGelişi güzel alınan numunelerin tamamı gözle muayene edilir. Yine aynı numunelerin üzerinde uygun görülen miktarda oturma yüzeyi düzgünlüğü kontrolü yapılır.

 4.1.2. BOYUT MUAYENESİGelişi güzel alınan numunelerin Tablo 2. de verilen boyut ve toleranslara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Ölçülen her boyut için kapama elemanının 3 (üç) ayrı yerinde yapılan ölçmelerin ortalaması alınarak değerlendirme yapılır. 

4.1.3. KOMPOZİSYONKompozit bakımı rögarı kapama elemanı çerçeve ve kapak malzemesi kompozisyonunun Tablo 1 deki değerleri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.

Duyurular | Page 19

Yıkımcısı

ASCANLAR YIKIM HAFRİYAT KUM FİRMASI

HAFRİYAT, BİNAYIKIM, ve, KUM, İLE İLĞİLİ NE İŞİNİZ VAR İSE

Ofis Tel : ( 0312 ) 482 05 09 / ankara / Faks : ( 0312 ) 480 65 02

E mail :ascanlar.tc@hotmail.com

Gsm : ( 0532 ) 407 77 57

FİRMAMIZ İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ ALANLARINDAN OLAN

Her Türlü Bina Yıkımı, İnşaat Yıkımları, Temel Kazısı Hafriyat İşleri, Alt yapı işleri,

Ankara Kum Ocakları ‘ndan İnşaat kumu, Ankara Taş Ocakları ‘ndan Mıcır, Kırma taş,

Dolgu Malzemesi, Satışı Yapmaktadır… }


Hafriyat

HER TÜRLÜ HAFRİYAT BİNA YIKIM KIRIM İŞLERİ YAPILIR. MOLOZ NAKLİYE İŞİ YAPILIR.

ASCANLAR YIKIM HAFRİYAT FİRMASI : Önemli Projelerin Hayata Geçirilmesinde Pay Sahibi Olarak Bugünkü Statüsünü Kazanmıştır. Firmamız Bünyesinde Yıkım Konusunda Deneyimli TUS. Belgeli İnşaat Mühendisi ve Genç Dinamik Alanlarında Profesyonel Kadrosu ile Tüm Yenilikleri Yakından Takip Eden Teknik Yapı ve Altyapı Sorunlarını Çözerek Sektörün İhtiyaçlarını Süratli Bir Şekilde Karşılayan Yerinde ve Zamanında Ekonomik Çözümler Üreten Sektöründe En iyi Hizmet Veren Bir Kurum Haline Gelmiştir.

ASCANLAR, HAFRİYAT FİRMASI ANKARA,

Ankara yıkım 0532 407 77 57 bina yıkımı,

ankara inşaat yıkımcısı, beton kırım işi komprösörcüsü

Bina Yıkım Hafriyat işleri itina ile Teknoloji Takip Edilerek En Son Yıkım Makineleri ve Damperli Kamyonlar ile Binaların Kısa Sürede Çevreye Zarar Vermeden En Ekonomik Bir Şekilde Yıkım Hafriyat İşlerini Gerçekleştirmekteyiz.

ASCANLAR YIKIM HAFRİYAT KUM FİRMASI

ankara yıkım makinası,

                                                                   

İŞİNİZLE İLĞLİ EN UYGUN EKONOMİK FİYAT FİRMAMIZDAN ALINIR.

Firmamız Deneyimli Profesyonel Ekip ve Güçlü Makine Parkı ile, Siz Değerli Müşterilerimize En iyi Hizmet Kalitesini sunmayı kendisine ilke edinmiştir. Yılların verdiği tecrübe, ile bina yıkım hafriyat işlerindeki tecrübemiz yaptığımız işlerin bir göstergesidir. Bunun yanında hurda sektöründe Her Türlü Metal Hurda Alımı ve Damperli Kamyon, Kamyonet ve İş Makineleri Kiraya Vermekteyiz. Ascanlar, Yıkım Söküm Kırm İşi, Ascanlar, Moloz Nakliyesi, Ascanlar, ankara hafriyat moloz atımı, Ascanlar, ankara yıkım, Ascanlar, Yıkımcı Ankara, Ascanlar, kum ocağı ankara, Ascanlar, ankara taş ocakları, Ascanlar, ankara kum çakıl, Ascanlar, Hafriyat ankara, Ascanlar, Hafriyatçı ankara, Ascanlar, Yıkım Hafriyat ankara, Ascanlar, yıkım firması,  Ascanlar, yıkımcılar,  ASCANLAR, ankara hafriyatçılar, ASCANLAR, Hafriyat Firmaları, ASCANLAR, İnşaat Yıkım Firmaları, ASCANLAR, Yıkımcı, ASCANLAR, Ankara Bina Yıkımcısı, ankara

Hafriyat işi ‘niz mi var : Hafriyat firmaları, Hafriyatçılar, mı arıyorsunuz işte ASCANLAR, YIKIM HAFRİYAT, KUM FİRMASI, Ankara Yıkım işi niz mi var : Ankara Yıkım firmaları, ankara yıkımcı, Ankara daki yıkımcları mı arıyorsunuz, Yıkım Hariyat İşinizle ilğili İşinde Deneyimli Güvenilir Kendi Bünyesinde Teknik Kadrosu olan Kendi Makina Parkına Sahip En Ekonomik Fiyatı Verebilecek bina yıkımıcısı, inşaat yıkımı yapan firmalar Aradınız, ASCANLAR, YIKIM, HAFRİYAT firması Olarak Siz Değerli Müşterilerimize Her Konuda Çözüm Ortağınız Olmaya Hazırız. Sadece Size Düşen İşiniz Konusunda Telefon veya E mail veya Şahsen Görüşüp Bilği vermeniz Yeterli. Her Geçen Gün REFERANSLARIMIZA Bir Yeni Firma Ekleme Gururu ile Yolumuza Devam Ediyoruz.

ANKARA GENELİNE HER ÇEŞİT

İNŞAAT KUMU MALZEME VE NAKLİYE OLARAK ŞANTİYE TESLİMİ YAPILIR.

sarı ırmak kumu, siyah şap kumu, çakıl beton kumu

Ankara da İnşaatınız var :, Ankara kum Ocakları, arıyorsunuz, ankara, kırıkkale, kazan, yozgat delice kumu, ırmak kumu, kızılcahamam, çeltikçi kum ocakları ndan, 03 sıva kumu, 05 şap kumu, kum çakıl, Beton kumu, ince sıva kumu, mil kum, tren kumu, Kuru Temiz Kum Uygun fiyata, UYGUN FİYATA UYGUN VADEDE Almak İstiyorsunuz İşte ASCANLAR Doğru Adrestesiniz. 0532 407 77 57 & 0312 482 05 09 u HEMEN ARAYINIZ.

Ankara da Dolğu Malzemesi ihtiyacınız mı var : Ankara taş ocakları ‘nı Arıyorsunuz, ankara kırma taş ocakları, ankara kum mıcır ocağı, ankara taş tozu ocakları, ankara baypas ocağı, ankara tuvenan ocağı, ankara stabilize ocağı Arıyorsunuz, UYGUN FİYATA UYGUN VADEDE Almak İstiyorsunuz İşte ASCANLAR Doğru Adrestesiniz. 0532 407 77 57  &  0312 482 05 09 u HEMEN ARAYINIZ.

ankara kiralık damperli kamyonlar

kamyonlar, Ascanlar

Duyurular | Page 19

ASCANLAR, KİRALIK KAMYONLAR

Ofis   :   ( 0312 ) 482 05 09   &   Faks  :   ( 0312 ) 480 65 02

Email : ascanlar.tc@hotmail.com

ANKARA YIKIM HAFRİYAT FİRMASI

Gsm : ( 0532 ) 407 77 57

Dikmen Çankaya Ankara Türkiye

0532 407 7 57

ANKARA

Yıkım Hafriyat ile iğili Ne İşiniz Var İse Büyük Küçük Farketmez

İşleriniz ile ilğili Fiyat Almak yada Yaklaşık Maliyet Belirlemek Amaçlı

En Uygun Teklifi Almak İçin Araya Bilirsiniz.

Duyurular | Page 19

Kiralık Eskavatörler

Ofis   :   ( 0312 ) 482 05 09   &   Faks  :   ( 0312 ) 480 65 02

Email : ascanlar.tc@hotmail.com

ANKARA YIKIM HAFRİYAT FİRMASI

Gsm : ( 0532 ) 407 77 57

Dikmen Çankaya Ankara Türkiye

 

Yıkım Hafriyat ile iğili Ne İşiniz Var İse Büyük Küçük Farketmez

İşleriniz ile ilğili Fiyat Almak yada Yaklaşık Maliyet Belirlemek Amaçlı

En Uygun Teklifi Almak İçin Araya Bilirsiniz.

ANKARA