BELEDİYE ZABITA TALİMATNAMESİ

BELEDİYE ZABITA TALİMATNAMESİ

                                              BELEDİYE ZABITA TALİMATNAMESİ

                                                                  BİRİNCİ BÖLÜM           

 Genel Hükümler  

Amaç :        

MADDE 1 . Bu talimatnamenin amacı;Soma Belediye sınırları dahilinde halkın sağlık,rahat ve huzurunu sağlamaya,Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına,Yerel hizmetlerin etkili,verimli ve dengeli sunulmasına  yönelik Belediye emir ve yasaklarını düzenlemektir.

Kapsam:   

 MADDE 2. Bu talimatname hükümleri Soma Belediye ve Mücavir alan sınırları dahilindeki tüm gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları kapsar. 

Dayanak : 

MADDE 3. İş bu talimatname 5393 sayılı Belediye Kanununun 51.inci Maddesi kapsamında ve 5393 sayılı kanunun 15 inci maddesinin (b) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

                                                                    İKİNCİ BÖLÜM                                            

 Umumi ve Umuma Açık Yerlerde Uyulacak Emir ve Yasaklara  

 MADDE 4. Şehrin umumi ve umuma açık yerlerinde temizlik ve ilgili aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. 

 a) Umuma açık Cadde,Sokak ve Yollara tükürmek, 

b) Yol ve Caddelerdeki Kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak madde ve atıkları atmak. 

c) Açığa; fena koku neşredecek ve etrafı kirletecek deri,gübre,paçavra,vs. sermek,dökmek ve kurutmak. 

d) Bina ,Abide,Camii,Otobüs durakları,Kamu ve özel işyerleri vb. yerlerin yüzeylerini;tebeşir,yağlı boya,katran vs,ile karalamak,yazı yazmak,şekil çizmek her ne suretle olursa olsun kirletmek.  

e) Bina girişlerinde kullanılan paspasları;tozunu temizlemek maksadıyla yola atmak. 

f) İşyerlerinin genel temizliğine riayet etmemek, 

MADDE 5. Umumun kullanımına açık yerlerde nizam ve intizamı bozacak aşağıdaki davranışlarda bulunmak yasaktır. 

a) Kümes,ahır ve ağıl Hayvanlarını Cadde ve / veya Sokaklarda gezdirmek,bırakmak,bu yerler ile park,bahçe ,camii avlusu çamlık ve mezarlık gibi yerlerde otlatmak,umumun kullanımına açık yerlerde barınak veya Kulübe yaparak Hayvan bakmak.  

b) Taşınır veya taşınmaz ,canlı veya cansız Belediye eşya,emval ve mallarına zarar verecek eylem ve davranışlarda bulunmak,veya bunları amacı dışında kullanmak. 

MADDE 6. Umumun ve umuma açık yerlerde halkın huzur,rahat,emniyet ve selameti ile ilgili aşağıdaki fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır. 

a) Umumun  ve umuma açık yerlerde halkın huzur ve rahatını bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak.  

b) Umumi çeşmeler ile sulama vanalarını amacı dışında kullanmak.

 c)  Şehir içerisinde ses yayın cihazı veya cihaz bulundurmadan satış yapmak,     

 d)  Şehir içerisinde hurdacı,el arabası ve at arabası ile hurda ve değişik emtia (Geri dönüşüm materyalleri) toplamak,Çöp konteynırlarından malzeme seçme fiilinde bulunma ve bu amaçla konteynıra zarar verme,

e)  Şehir içerisinde tüm anayol tali yollar üzerinde Belediyeden izin almadan Manav vs. sergi,Standt,teşhir yeri açmak.

f)   İlçemiz sınırları  içerisinde el ile gezdirerek veya ağıl çevirerek Hayvan pazarı haricinde hayvan satışı yapmak.

g) İlçemiz Cadde veya sokaklarında ve hayrat çeşmelerinde araç yıkamak,

h) İlçemiz Cadde,Sokak ve kaldırımlarında mangal yakmak

l)  Belediyemiz Zabıta,İtfaiye ve diğer hizmet birimlerini  asılsız ve kayda değer olmayan ihbarlarla meşgul etmek,

k) İlçemiz Cadde,sokak ve yollarında bulunan Trafik levhalarına riayet etmemek,

l)  Şehir içerisinde araç sirenlerini çalarak çevreyi rahatsız etmek,

m) Şehir merkezinde faaliyet gösteren işyerlerine 07.00 ile 18.00 saatleri arasında toptancı araçlarının mal getirerek trafiği aksatmak,(Yerel Saat ayar uygulaması)

n)   İlçemiz içersinde yasak edilen yerlere ve ilçemiz pazarlarının kurulduğu bölgeye araçlarını park ederek sergi açılmasına engel olanların araçların çekici ile İlçe Trafik  Komisyonunca  belirlenen çekicilere çektirmek,                 

o)  Umuma açık işyerleri yönetmeliğine göre işletilen işyerlerinin 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetler  kanununa aykırı olarak faaliyette bulunmak,

ö) İlçemizde Umuma açık yerleri işletenlerin İlimiz dahilinde işletmelerin uyması gereken kurallar hakkında alınan Valilik kararlarına riayet etmemek,

  

                                                     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    İkametgah,İşyerleri ve Her Türlü Müesseselerin (Bütün Binaların)                  

 Sahipleriyle Burada Çalışanların Uyacağı Belediye Emir ve Yasakları                    

 MADDE 7. Temizlik ile ilgili Emir ve Yasaklar;                     

 a) Çöp Kabı bulundurmamak,çöp konteynırlarını ateşlemek,ateşli Çöp atmak,Yanan madde atarak hasara neden olmak,                    

 b) Çöp kaplarına taş,toprak,çakıl,kum,Moloz,Harfiyat vs. gibi inşaat malzemesi koymak.                    

 c) Ev veya bahçesinde çöp veya çöp benzeri atıkları biriktirerek çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokmak.                    

 d) Binalardaki,yağmur oluğu,balkon gideri,klima,Lavabo,WC,Banyo vb. cihazların su akıntı ve sızıntıları ile diğer apartman sakinlerine zarar vererek tedbir almamak,                    

 e) Halı,kilim,Elektrik Süpürgesi Torbası,Temizlik bezleri paspas vs. silkeleyerek etrafı rahatsız etmek, (Kat maliklerince belirlenmiş bir gün yoksa;haftanın Cumartesi  günleri 09.00-12.00 saatleri arasında halı ve kilim silkeleyebilir).                     

 f) Binaların yıkanarak temizlenmesi esnasında,kirli ve sabunlu sularını yaya kaldırımı veya yollara akıtmak.                     

g) Konut işyerleri veya bunların bahçelerinde hayvan besleyerek etrafın huzur ve rahatını bozmak,(5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri saklıdır.)                     h) Ev veya Bahçesinde Kedi,Köpek vb. evcil hayvan beslerken;gerekli tedbir ve önlemleri almayarak çevresini rahatsız etmek.                      

I) Sokakta gezdirilen ev hayvanlarının tasmasız gezdirmek,tehlike arz eden hayvanları (Pitbull,Bull-terrier,Kangal v.b) tasmasız ve ağızlıksız gezdirmek,böyle hayvanları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cadde,Sokak,Bulvar;Park;Okul gibi yerlere sokmak,aşısız ve kayıtsız hayvan bulundurmak,Sahipli köpekleri kısırlaştırmamak,üretimi ve satışı yasak olan hayvanları (Pitbull,Bull-terrier) üretim pazarlamasını yapmak,hayvanları dövüştürmek,Sokaklara terk etmek,                    

 i) Belediyece belirlenen çöp konteynırlarının Belediyeye danışmadan yerlerini değiştirmek,                    

 j) Geri dönüşüm;Poşetleme uygulanan Cadde ve Sokaklarda,Araçların geçiş saatinden önce veya sonra çöp poşetlerini sokağa bırakmak,                       

k) Şehrimizden geçen yüklü kamyonların kasalarını bıranda ile kapatmak,                    

 MADDE 8. İntizamla ilgili emir ve yasakları                    

a) Binaların meydan,cadde veya sokağa bakan balkon,teras veya cephelerine görüntü kirliliğine sebebiyet verecek,şehir estetiğini bozacak veya tehlike yaratacak nitelikte her türlü malzeme,eşya veya öteberi koymak veya asmak.                   

b) Binaların, ortak kullanım alanlarını kat malikleri kurulundan izin almadan her ne şekilde olursa olsun kullanmak veya işgal etmek.                  

  c) Mesken ve İşyerlerinin Cadde veya Sokağa bakan cephelerine konulan tente,saçak veya siperlerinin genişleyerek emsallerinden geniş,yükseklikleri ise 2.50 Metreden az olamaz.(Belediye bu tip uygulamalar için standart ihdas edebilir).                   

d)  Mesken ve İşyerlerinin  Sokağa bakan cephelerine izinsiz sundurma,Tentene,Güneşlik yapmak,                   

e) Belediye İlan ve Reklam yönetmeliğine uymak,                    

 MADDE 9.  Huzur,Sükun ve Emniyetle ilgili yasaklar.                  

 a) Her türlü tamirat yapı,Nakliye,Taşıma,Boşaltma işlerinde 07.00 (Pazar günleri saat 10.00 ) dan evvel gece saat 21.00 den sonra gürültü çıkarmak.                  

b) İşhanı ,kapalı çarşı ve pasaj gibi binaların ortak kullanım alanları; dükkan ihdası veya seyyar satıcı ikamesi suretiyle işgal etmek ve ettirmek.                  

 c) Belediye sınırları içinde bulunan arsalarda bulunan her türlü kuyu veya çukurları  üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek,gerekli tedbirleri almamak.                  

d) Boş arsaların Cadde veya Sokaklara bakan yüzeylerini duvar veya paravanla çevirmemek.                                                                                                                                                                                                      

MADDE 10.  Ruhsatların  5393 sayılı Belediye Kanununun 15. inci maddesinin (c) fıkrasına göre Belediye tarafından verilen işlemlere ait hükümler.                  

a) İşyerlerine, Belediyeden Ruhsat almadan faaliyette bulunmak,İşyeri açma ve çalışma ruhsatını görülebilecek yere asmamak,                  

b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusu  veya alan dışında faaliyet göstermek,                  

c) Çalışan personelin sağlık karnesini almamak veya vizelerini süresinde yaptırmamak,(Porter Muayeneleri)                  

d) Hizmetin icap ettirdiği şekilde iş kıyafeti kullanmamak,                 

  e) İşyerinde kullanılan malzeme,araç ve gereçlerin temizlik ve bakımını yapmamak.                 

  f)  Hafta sonu, Tatil Günlerinde Çalışma ruhsatı beyan etmemek,                  

  g) Uygulama esnasında kanun, tüzük ve yönetmeliklerde bulunmayan yaptırımlara riayet etmemek,                                                             

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM           

 Toplu Taşıma Araçları İle İlgili Emir ve Yasaklar İle Diğer Yasaklar                       

MADDE 11. Soma Belediyesi denetiminde çalışan ve Kişi başına ücretle taşımacılık yapan  Dolmuş Taksi ve Minibüslerin sahip veya sürücülerince aşağıda sayılan eylem ve davranışlarda bulunmak yasaktır.                    

a) 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunu,Taşıma kanunu ve 237 sayılı Taşıt kanununun ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyelere verdiği yetkilerle ilgili düzenlemelerin araç sürücüleri tarafından yerine getirilmemesi,                    

b) Güzergah levhası asmamak,                    

c) Fazla yolcu almak,                    

d) Çığırtkanlık yapmak,                    

e) Durak dışı durmak ve yolcu almak,                    

f) Yaya kaldırımına yanaşmadan durmak,                    

 g) Araçta sigara içmek,                    

h) Güzergah dışı çalışmak,                    

 i)  Bozuk araçla çalışmak                     

 j)  Kırık camlı araçla çalışmak                    

k) Yolcuya kötü muamele yapmak                    

l)  Hususi Taksicilik yapmak                    

 m) Güzergahı tamamlamadan ilk kalkış yerine dönmek                    

n) Denetim görevlilerince istenen belgeleri ibraz etmemek                     

o) Fazla oturma yeri bulundurmak,                    

 p) Belediyeden izin almadan yolcu taşımacılığı yapmak.                   

  r) Ücret tarifesini görünür bir yere asmamak,                    

 s) Belediyeden izinsiz araca afiş veya ilan yapıştırmak,                              

 ş) İdarece belirlenecek tip kıyafet yönetmeliğine uymamak,                    

 t) Trafiği aksatacak şekilde ağır seyretmek,                      

MADDE 12. Diğer emir ve yasaklar.                      

A) Soma Belediyesi Semt Pazarları Yönetmeliğindeki maddeleri kapsar.                        

a) Gıda Maddeleri Tüzüğü, Pazaryeri yönetmeliği,Soma Belediyesi Zabıta Talimatnamesi,Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararları ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek,                       

 b) Belediye Encümenince 15. madenin (a) fıkrası hükmü uyarınca belirlenen,Eldiven, tek tip kıyafet veya önlük kullanmak,                      

 c) Kılık- kıyafetine ,el ve yüz temizliğine,tıraşına özen göstermek,                      

d) Tanıtım kartını yakasına sürekli olarak takmak,                                             

e) Mallarını, Belediye Encümenince 15. maddenin (b) fıkrası hükmü uyarınca belirlenen ebatlardaki tezgahlarda satışa sunmak,yere mal sererek satış yapmamak,                      

f) Belediye Encümenince  15. maddenin  ( c ) fıkrası hükmü uyarınca belirlenen Pazar yeri açılış ve kapanış saatlerine riayet etmek,                      

g) Belediye Encümenince 15. maddenin (d) fıkrası hükmü uyarınca belirlenen saatlerde Pazar yerine araç sokmamak,                      

 h) Kendisine tahsis edilen yeri her hafta düzenli olarak açmak,başkasına devretmemek,                      

i) Pazaryerlerinde çevreyi rahatsız edecek tarzda bağırarak satış yapmamak,müşteriye iyi ve nazik muamele etmek,her türlü kırıcı ve sert ifadeler kullanmaktan kaçınmak,                      

j) Pazaryerine izinsiz olarak herhangi bir şey çakmak,                      

k) Hortum takarak çeşmelerden su kullanmak,                      

l) Kendisine  tahsis edilen yere ilişkin işgaliye bedelini itiraz etmeksizin süresinde ödemek,                      

m) Kendisine tahsis edilen yeri ve etrafını temiz tutmak,çöplerini çöp poşetinde biriktirmek ve akşamları poşetlerin ağzını bağlayarak Zabıta Müdürlüğünce belirlenen yere bırakmak,                      

n) Kontrol esnasında, Pazaryerine getirerek satışa sunduğu mallarının alış faturalarını veya üretici belgelerini,Çiftçi belgelerini görevli memurlara ibraz etmek,                      

 o) Geçici bir süre için de olsa; kendisine tahsis edilen yerin dışına veya yol olarak ayrılan yerlere herhangi bir şekilde mal,kasa vb. koymamak,Pazarın bitiminde tezgahlarını Pazar mahallinde bırakmamak,                       

p) Satışa başlamadan önce, görevlilerin ikazına mahal bırakmadan satışa arz ettiği malların üzerine satış fiyatını gösterir etiket koymak,etiketlerde birim fiyat yazmak(Kilogram fiyat,tanesi vb),aldatma ve yanıltmaya yönelik ifadeler (1/2 kg, yarım kilo vb) kullanmamak,etiketin arka yüzeyinde herhangi bir rakam veya yazıya yer vermek,                       

n) Pazaryerine, pazarın kurulduğu gün saat 06.00 “dan önce ve yaz aylarında saat 22.00 kış ayların da ise saat 20.00 den sonra hiçbir mal ve malzeme bırakmak,                       

r) Pazaryerinde,kendisine tahsis edilen yerin dışında seyyar olarak satışa mal sunmak ve alışverişe gelen vatandaşı rahatsız edici davranışlarda bulunmak,                       

s) Bir başka hak sahibine tahsis edilmiş yere tezgah açmak,                      

 t) Oturaklı, ibreli veya elektronik terazi kullanmak,yaylı veya asma terazi kullanmamak,tüketici veya alıcıya eksik tartılı,Kg”mı eksik mal ve ürün vermemek,                       

u) Soğutucusuz mekan veya araçlarda tavuk eti satışı yapmak,dökme tabir edilen etiketi olmayan menşei belirsiz tavuk ve ürünlerini satmak,seyyar balıkçılık yapmak,seyyar olarak et ve et ürünlerini satmak.Ayrıca su ürünleri yönetmeliği,Kırmızı ve Beyaz et ve ürünleri üretim,satış ve denetim usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik ve tebliğlere aykırı biçimde balık,tavuk ve kırmızı et ve ürünlerini satışa sunmak,                       

v) Elektrikli aletler ile elektronik eşyaların satışını yapmak ile Pazaryeri Yönetmeliğinin 21. maddedeki belirtildiği üzere Hak sahipleri kendilerine tahsis edilen yeri Belediyenin izni olmadan bir başkasına devredemez,kiralayamaz,ortak alamaz ve bir başka amaçla kullandıramaz,                      

 y) Pazar yerlerinde Canlı kümes hayvanları ve diğer evcil hayvanların satışını yapmak,                      

z) Eksik gramajlı Ekmek,Pide,Poğaça,Simit,vs. ürünü satmak,                                      

B) Diğer İşlemler;                      

 1-  Şehir İçerisinde Yanıcı,Patlayıcı madde taşıyan araçların park edilmesi veya doldurma boşaltma yapması,                      

2- Otobüs duraklarının önlerine araç parketmek,                      

3- 3194 sayılı imar kanunundaki Zabıta ile ilgili iş ve yetkilerin kullanılması,                       

4- 3194 sayılı kanunun 32,34,39,40,41 ve 42. inci maddeleri ile ilgili işlemlerin yapılması,                      

5- Ruhsatlı binaların İşçi sağlığı ve güvenliği tüzüğüne uygun olarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak,                      

6- Ruhsatlı ve yeni yapılan binaların,cephelerinin inşaat sundurmalarını Yola,Caddeye ve insanlara zarar vermeyecek şekilde kapatılmasını sağlamak,                     

  7- İmar Kanunu ile ilgili tebligatların ve yaptırımların sağlanması,                      

8- Su kaynaklarının korunması ve Halk sağlığı için Şehir içinde habersiz sondaj yapılmaması,yapanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır.                       

 9- Açık Kömür dökmek,                        

C) Görüntü Kirliliği;                       

1- Kentin doğal ve kültürel değerlerini korumayarak,peyzaj bozucu,görsel kirlilik yaratıcı faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin görüntü kirliliğine neden olması,                       

2- Çevre ve halk sağlığını tehdit eden akarsu yataklarına ve kenarlarına,Belediyenin belirlediği moloz,inşaat,hafriyat sahası dışına atmak,dökmek,boşaltmak,taşımak,                       

3- Tıbbi atıkların torbaya konulmayarak gelişigüzel depolanması ve çevreye atılması,                       

4- Sağlık merkezlerinde kontemine iğne kutusuna atılması gereken cam pastör pipeti,lamel ve kırılmış diğer cam atıkları,bistüri,iğne içeren diğer kesicileri,enjektör iğnelerini,batma,delme,sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları atmamak,                       

 5- Tıbbi atıkları evsel atıklarla birlikte toplamak,                       

 6- Tıbbi atık üreticilerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,                       

7- Tıbbi atık kapları,taşıma araçları,tıbbi atık konteynırları üzerine gelişigüzel yazı yazmak,afiş yapıştırmak,                       

8- Belediyenin belirlediği İlan reklam bilbordları harici her türlü ne olursa olsun yazı yazmak,afiş,ilan yapıştırmak,                       

D) Hava Kirliliği;                       

1- İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uymamak,Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü amacıyla,                       

 2- Bina ısıtma sistemlerinde (Kalorifer) kullanılacak olan yakıtlarla olmak üzere açık kömür ve düşük kaliteli kömür yakmak,kalitesiz kömür kullanmak,                       

 3- Hava kirliliği yönünden standartlara aykırı emisyona neden olan maddelerin( prina,evsel atık,naylon,tezek,kablo,tekstil atıkları,boya atıkları,tıbbi atıklar,kömür torbaları,kauçuk,yağ) mesken ve işyerlerinde yakılması, Bu cezai sorumluluk,toplu ısıtılan konutlar ve işyerlerinde yöneticiye,ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu veya işyerini kullanana verilir.                       

 4- Kullanılan yakıtların menşei belgesini,analiz raporunu,irsaliye ve faturasını kontrol için istendiğinde ibraz edilmemesi,                       

 5- Özel ve tüzel kişilere ait binalarda kaloriferlerin ilk yakma saatlerinin dışında yakılması,                        

6-Kaloriferlerin ateşçi ehliyet belgesi olmayan kişilerce yakılması                        

7-Fanlı ve stokerli kazanı olan binaların baca filtresi yaptırmaması,                       

8- Kaloriferli binaların apartman sahipleri ve yöneticileri kalorifer kazan kontrollerini ve bakımlarını sürekli yapmamaları ve bacalarını her yıl temizletmemeleri,                        

 9- Kalorifer kazanlarının alev ve duman borularının haftada en az iki kez temizlenmemesi,                       

10- Bacalarından kötü koku (Emisyon) çıkan ve gerekli önlemleri uyarıldığı halde almayan bina,site,iş hanı yönetimlerine ve apartman sahipleri ile yakmadan sorumlu kişilerin kurallara uymaması,                       

11- Maden işletmelerin pasa harmanlarını üzerinin toprakla örtülmemesi,                       

 E) Gürültü Kirliliği;                       

1- Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikte belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılması,Fabrika,atölye,İşyeri,Eğlence yeri,Hizmet Binaları,Konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmemesi için gerekli önlemlerin alınmaması,                       

2- Belediye sınırları içinde,ses yükselticisi gibi (Anons Sistemleri) araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda,reklam,duyuru ve tanıtım ve satış yapılması,                       

3-Motorlu araç ve Motosikletlerin üzerinde bulunan susturucu ve ses giderici parçaların çıkarılması,çalışmaz hale getirilmesi,                       

4- motorlu araç ve Motosikletlerin korna veya ses çıkaran başka bir cihazın gürültüye neden olacak şekilde çalınması,                       

5- Radyo,TV,Müzik Seti ve her türlü müzik aletlerinin,kamuya açık alanlarda halkı rahatsız edecek şekilde çalınması,                       

 6- Bina içi ve dışı  dahil olmak üzere konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı alanlarda mekanik veya motorlu dikiş makinesi,matkap,testere,öğütücü,çim biçme makinesi,koşu bandı vb. araçların 19:00 – 07:00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi,                      

7- Patlayıcı,matkap vb. şeyleri kullanmak ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin kamuya açık alanlarda,yollarda ve oturma alanlarında yapılması,                                                                                       

8- Siren,düdük vb. olağanüstü durum aletlerinin kasten halkı rahatsız edecek şekilde çalıştırılması,                       

9-Yerleşim alanı içerisinde gürültüye duyarlı faaliyet alanlarının (İbadethane,Hastane,Sağlık Merkezleri,Okul) yakınında bitişiğinde,alt ve üstündeki alanlarda açık hava aktivitelerinin mülki amirlerce belirlenen saatlerin dışında ve halkı rahatsız edecek ölçüde gerçekleştirilmesi,                       

10-Yerleşim alanı içerisinde, İş makinelerinin (Kepçe,Kazıcı,Yükleyici,Ekskavatör,Betonyer,Kompresör gibi araçların) halkı rahatsız edecek şekilde 07:00 – 19:00 saatleri dışında çalıştırılması,                       

11- İzinsiz Ramazan Davulu çalmak,                        

 F) Toprak,Hafriyat Toprağı,İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kirliliği;                       

1- Hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıklarının karıştırılması,bu tür atık üreticilerinin çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılabilmesi için gerekli tedbirleri almamak,                       

2- Konut,bina,köprü,yol vb. alt ve üst yapıların tamiratı,tadilatı,yenilenmesi,yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan atıkların moloz dökme ve depolama alanları dışına atılması,                        

3- Hafriyat yapanlar hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri almamak ve faaliyet alanı çevresini kapatmamak,                       

4- Hafriyat toprağı,yıkıntı,moloz nakliyesi sırasında gerekli önlemlerin alınmaması,üretilen hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçları ile depolama sahasına dökmemek,                       

G) Su Kaynaklarının Kirliliği;                       

1- Her türlü atık suyun kanalizasyon şebekesine bağlanmaması,                       

2- Vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak fosseptik ve diğer endüstriyel atık suların arıtma yapılmaksızın alıcı ortama verilmesi,                       

 3- Evsel ve Endüstriyel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarjlarında uyulması gereken  kurallara uymayarak deşarj standartlarını ihmal etmek,                        

  4- Evsel ve Endüstriyel atık suların  her ne şekilde olursa olsun yerleşim birimlerine bırakılması ve uygunsuz deşarj edilmesi,                       

5- Şehir içinden geçen derelere uygunsuz atık su deşarjı ve katı atık atılması,                       

6- Deşarj izin belgesi almadan kanalizasyon ve su şebeke bağlantısı yapmak,                       

H) Park Bahçelerde Uygulanacak Kurallar;                       

1- Parklarda,umuma mahsus her türlü istirahat yerlerinde kabuklu yemiş ve benzeri çöp atıklarının atılması yasaktır.                         

 2- Cadde ve Sokaklar ile Belediyeye ait yeşil alan ve parklarda dikili bulunan çiçek,ağaç ve çalıların budanması, kesilmesi,gübre vb. madde verilmesi,ilaçlanması  veya bitkilere kimyasal madde sürülmesi veya dökülmesi etrafının bozulması,kirletilmesi,tahrip edilmesi yasaktır.                       

3- Parklarda her türlü motorlu taşıt ve bisiklet ile gezmek yasaktır.                       

 4- Belediyeye ait yolarda ve parklarda,Kamuya ait ağaçların dallarını koparmak,kesmek,Park ve bahçelerde tahribat yapıp,çocuk oyun araçlarına,bank ve benzeri şehir mobilyalarına zarar vermek yada zarar verecek şekilde kullanmak yasaktır.                       

 5- Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak,alkollü içki içmek veya içirmek,hayvan otlatmak,huzur ve sükunu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır.                        

 6- Bahçe ve arsalardan Cadde ve Sokaklara doğru uzanan ağaç dalları yaya trafiğini engellemeyecek şekilde en az 2.5 metre yükseklikten sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacaktır.Komşu parsel veya evlerin üzerine dalları geçen ağaçların dalları budanacaktır.Yapmayanlar hakkında yasal işlem yapılmakla birlikte budama işlemi Belediyece yapılıp masrafı ilgilisinden tahsil edilecektir.                       

7- Cadde, Sokak ve meydanlarda (Park,Yeşil alan ve boş alanlar) mangal,ateş yakma,çöp vb. atıklar atmak yasaktır.                       

8- Şehir içinde; Park Cadde ve sokaklarda bulunan ağaç ve anıt ağaçlara zarar vermek,her türlü ilan vb çivi ile çakmak, asmak yasaktır.                       

9- Cadde, Sokak,Park ve Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde bulunan Fıstık çamı ve zeytinlerin ürünlerini toplamak yasaktır.Bu yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.                       

İ) Mezarlıklar;                                                

1- Sarhoşlar,Dilenciler,Seyyar satıcılar ve yanlarında velisi bulunmayan küçük çocukların mezarlığa girmeleri yasaktır.                       

2- Köpek, İnek,Koyun vb. Hayvanları mezarlığa sokmak ve otlatmak yasaktır.                       

3- Defin ruhsatı olmadan defin yapmak ve güneş battıktan sonra mezarlıklara izinsiz defin yapmak yasaktır.                       

 4- Mezarlıklarda Belediyeden izin almadan tadil ve tamirat yapmak yasaktır.                      

  5- Mezarlıklarda izinsiz türbe yapmak,mezar yeri sınırları dışına taşacak şekilde türbe yapılması ve ağaç dikilmesi yasaktır.                       

 6- Mezarlıkta türbe yapan mermerci ve vatandaşlar inşaat atıklarını bırakması yasaktır.Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.                                                                  

BEŞİNCİ BÖLÜM                                 

 Emir Yasaklara Uymayanlar Hakkında Yapılacak Uygulamalar,                                         

Uygulanmayacak Hükümler Yürürlülük ve Yürütme                       

 MADDE 13. iş bu Talimatnamenin ;                      

a) 4,5,6,7,8,9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar,                     

 b) 11. Maddesinde belirtilen emir ve yasaklara uymadıkları tespit edilenler,(Bir takvim yılında yapılan ilk iki tespitte iş bu yönetmelik hükmü,üçüncü ve dördüncü tespitte ise “ Soma Belediyesi Denetiminde çalışan ve kişi başına ücretle taşımacılık yapan Dolmuş Taksi ve Minibüslere ilişkin Yönetmeliği “Şehir içi yolcu taşıma yönetmeliği”,”Soma Belediyesi Garaj ve Terminaller (Otogar) Yönetmeliği”,Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçların güzergahlarının belirlenmesi ve ara durak tahsislerin yapılması ve yolcu taşımacılığı yapılmasında uygulanacak genel kurallara dair yönetmelik”Belediye Meclisinden yeni çıkarılacak yönetmelik ”,” İlimiz dahilinde Halkın rahat,huzur ve esenliği için Valilik makamınca çıkarılacak olan İl Mahalli kurul kararı”hükümleri uygulanır).                     

c) 12. Maddesinde belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar,(Soma Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 28.Maddesinin (b) fıkrasının son cümle hükmü saklıdır.)                     

Hakkında;                     

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü doğrultusunda idari yaptırım kararı uygulanır.                                            

YÜRÜRLÜK;                     

 MADDE 14 .  Yürürlük                      

 İşbu yönetmelik Belediye Meclisince kabulüne müteakip yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME;                    

MADDE 15. İşbu yönetmelik hükümlerini Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yürütür.